Avtal / priser


FODERVÄRDSAVTAL

 

Detta avtal med avtalsbilaga gäller mellan Tenhults Hästuthyrning, Gert Brandon, Häljaryd Uppegård 1, 561 61 Tenhult, gert.brandon@telia.com, momsreg.nr 460719-3515, mobil 0739 - 234 363, tfn stall/kontor 036-390 062, nedan kallad hästägare och Kalle Kallesson (xxxxxx-xxxx), Kallegatan 1, 111 11 Kallestad, telefon nr 0123-456 789 och 0701-123 456 (Stina) , e-post: kalle.kallesson@telia.cm, nedan kallad fodervärd.

 

Hästägaren (=uthyraren/utlånaren) hyr ut, nedan noterade häst, med sadel, träns, grimma och grimskaft till fodervärden (=hyrestagaren/inlånaren) för tiden 8 /6 2024 – 7/6 2025 för en summa av 20.000  kronor inkluderat 20% mervärdesskatt. Hyresbeloppet 20.000  kronor, skall vara hästägaren tillhanda senast 20 dagar innan hyresperiodens början. Dröjsmålsräntan är 2 % per månad. Om betalning ej gjorts tillfullo enligt ovan eller att fodervärden bryter mot detta avtal, äger hästägaren (när som helst - utan förvarning), rätt att på fodervärdens bekostnad hämta hästen och tillhörande utrustning. Angående skötsel, skador, sjukdomar, eventuell återbetalning av hyra mm se information på omstående sida samt på hemsidan  www.gertbrandon.se  Avtalet består av två sidor. Hästägaren äger rätt att ta kreditupplysning på fodervärden.

 

Det åligger hästägaren att

lämna ut häst och utrustning enligt detta avtal, ekonomiskt ansvara för eventuella skador och sjukdomar som kan drabba hästen under uthyrningsperioden, se omstående sida/avtalsbilagan. Sadlar bör passa både ryttare och häst, varför många fodervärdar ofta skaffar egna sadlar. Hästens hull, kondition mm kan påverka om en sadel passar eller ej. Beträffande veterinärvård, transporter, självrisk mm, se nedan och omstående sida/avtalsbilaga.

 

Det åligger fodervärden att

1  under hyrestiden bekosta och ansvara för professionell skötsel av hästen, d.v.s. bl. a. fullgott foder, avmaskning vid behov, influensavaccination, tandkontroll samt stå för eventuella veterinärkostnader på maximalt 6.000 kronor (=självrisk). Det åligger fodervärden att vid behov anlita och bekosta veterinär. Veterinärkostnader utöver självrisken kan eventuellt ersättas till fodervärden, dock krävs alltid skriftligt godkännande i förväg. Stallet skall vara välventilerat och miljöanpassat för hästar. Fodervärden ansvarar för skador som hästen kan förorsaka exempelvis i trafiken, på ryttare/skötare eller på tredje man.

2  ansvara för att hästen ej nyttjas i ridning eller körning, mer än som anses normalt, med tanke på hästens ålder och kondition. Fodervärd med mindre erfarenhet/kunnande är skyldig att fortlöpande utbilda sig i hästhållning eller på annat sätt tillse att hästen nyttjas och tas om hand på ett riktigt och ändamålsenligt sätt.

3  bekosta hämtning, på eftermiddagen första hyresdagen, och återlämning av hästen på Uppegården senast kl. 11.00, den sista hyresdagen. Uppegården är belägen omedelbart norr om Tenhult, vid stora vägen mellan Tenhult och Huskvarna. Skylt ”Uppegården” finns vid Huskvarnavägen. Följesedel upprättas alltid vid återlämnande/överlåtande av häst och utrustning.

4  tillse att hästen normalt vistas ute i rasthage under dagtid, även vintertid. Snö och kyla ner till -25 grader är inget problem för oklippta hästar som erhåller tillräckligt med foder och vatten.

5  återlämna hästen i god kondition, nyskodd på alla hovarna, fri från smitta/ sjukdom och vaccinerad mot hästinfluensa (giltig minst 10 dagar efter återlämnandet). I annat fall skall skälig ersättning, omgående, utgå till hästägaren.

6  tillse att hästens svans och man ej stubbas. Ryckning av manen till en längd av ca 1 dm är tillåten. Sker stubbning av manen, utan skriftligt tillstånd, skall ersättning utgå med 2.000 kronor. Benlindning kan skada hästen.

7  ge hästen rätt foder i lämplig mängd. Dammigt foder eller strö får ej nyttjas. På en häst med normalhull skall man kunna känna revbenen  men ej se dem. Hästen skall återlämnas i normalhull. Eventuella kostnader för att få hästen i normalhull bekostas av fodervärden. Fångrisk på ponny skall uppmärksammas. Eventuell konflikt avgöres av veterinär.

8  återlämna numrerad sadel , träns, grimma och grimskaft helt, rent och välsmort. Eventuella reparationer av utrustningen under inlåningstiden bekostas av fodervärden. Utrustning, pass o. licens som förkommer/skadas ersätts av fodervärden.

9  tillse att hästen ej vidareuthyres/-utlånas utan hästägarens skriftliga medgivande.

 

Hästnamn Brunte. Född 2010. Ca 165 cm.  UELN nr 111 222 333 444 555 och Chip nr 111 222 333 444 555

Anmärkningar: Sadel 888 (Stübben)

 

Avtalat 2024-03-01

 

Tenhults Hästuthyrning                                                                                                     

 

................................…………….............                                         ...........................…………...........................

Gert Brandon, hästägare                                                                      Kalle Kallesson , fodervärd

 

/ Aktuella filer 2024 / Uthyrning – Enhästavtal   2024-03-01 /

_____________________________________________________________________________________________________


Tenhults Hästuthyrning                                                      AVTALSBILAGA =

Häljaryd Uppegård 1, 561 61 Tenhult                                                fodervärdsavtalets

Mobil 0739 - 234 363, Telefon 036 - 390 062                                     andra sida (hyrpriser,

E-post  gert.brandon@telia.com                                                      tider, klarläggande mm)                                  

Hemsidor  gertbrandon.se    clinicarena.se

 

HÄSTUTHYRNINGEN  2024/2025 - allmän information – avtalets andra sida/baksida

 1. A. Etablerat 1972. Hundratalet ridhästar och ponnyer hyrs ut enligt nedan. Uthyrningsperioderna är i första hand:
 2. Helår 8/6  2024 – 7/6  2025  (365 dagar) ……………...….…     bokning normalt från 1 april.
 3. Vintertid/läsår17/8  2024 – 7/6  2025  (300 dagar)   ………..      bokning normalt från 1 april.
 4. Sommaren  8/6 – 17/8  2024  (70 dagar) ……………..….….     bokning normalt  från 1 maj.
 5. Veckohyrning  sommartid, se speciell blankett på hemsidan,     bokning gm blankett 1 - 8 juni.
 6. B. Hyran för häst/ponny (inklusive moms, numrerad sadel, träns, grimma, grimskaft och ”ekonomiskt huvudansvar” för skada eller sjukdom på häst) utgår ifrån nedanstående grundprislista men kan variera. Värdet av att hästägaren (=uthyraren/utlånaren) tar del av ekonomiskt ansvar för skada/sjukdom på hästarna - bör jämföras med försäkringspremie hos försäkringsbolag på 8 – 14.000 kr/häst och år vid en självrisk på ca 6.000 kr + 20 - 25% av totala veterinärkostnaden.

   Hyror normalt ca                 1. Helårshyra        2. Vinterhyra            3. Sommarhyra            4. Veckohyrning

   Häst (148,1 cm eller högre )  19 - 23.000 kr         17.000 kr                     17.000 kr                   2.500 kr per vecka,

   D-ponny (140,1 – 148 cm)    19.000 kr                 16.000 kr                     16.000 kr                    plus 2.000 kronor i

   C-ponny (130,1 – 140 cm)    18.000 kr                 15.000 kr                     14.000 kr                    administrationsavgift, se

   B-ponny (107,1 – 130 cm)    16.000 kr                 13.000 kr                     12.000 kr                    veckohyrningsblanketten!

   A-ponny (Högst 107 cm)       10.000 kr                   8.000 kr                       9.000 kr                    Alla hästar samma pris!

Mervärdesskatt på 20% ingår i hyror och andra avgifter. Skriftliga avtal upprättas. Hästhyran betalas i förskott. Förfallna fakturor lämnas till indrivning. Vid för sen återlämning av häst/ponny skall fodervärden (=hyrestagaren/inlånaren) ersätta den kostnad/skada som uppstår. Utöver denna ersättning skall fodervärden ersätta hästägaren med 2.000 kronor per påbörjad förseningsvecka Om fodervärd annullerar avtal ersättes hästägaren med 3.000 kronor per häst i annulleringsavgift – se vidare under F, nedan. Om hästpasset ej återlämnas ersättes hästägaren med 10.000 kronor per pass. Beträffande eventuell uppstallning, se nedan under F. Angående veckouthyrning se speciell information om detta på hemsidan.

 1. C. Alla eventuella kostnader för veterinär mm betalas alltid initialt av fodervärden. Av eventuella veterinärkostnader mm betalar fodervärden alltid en självrisk på maximalt 6.000 kr räknat per 90-dagarsperiod. Eventuell kostnad utöver självrisken skall i förväg skriftligen (brev eller e-post) godkännas av hästägaren. Vid skada eller sjukdom skall fodervärden, om möjligt, alltid samråda med hästägaren innan behandling sker. Vid vanvård eller uppsåtlig skada av häst äger hästägaren rätt att få ersättning av fodervärden, för den ekonomiska skada som åsamkats hästägaren.
 2. D. Häst som blir oanvändbar i mer än 3 månader får lämnas tillbaka till hästägaren. Del av hästhyran återbetalas om hästen dör, måste avlivas p g a skada eller om återlämnande accepteras av hästägaren p g a obotlig skada eller sjukdom som omöjliggör framtida avsett nyttjande av hästen. Dödsfall/skada skall alltid verifieras av veterinär. Slakttillstånd skall i förväg erhållas skriftligen av hästägaren. Proportionell del av hästhyran återbetalas normalt till fodervärden, för resterande hyrestid räknat från den dag då nödvändigt veterinärintyg, hästens utrustning och slaktavräkning/kadaverkvitto alternativt häst är hästägaren tillhanda. Av årshyran skall 75% anses avse sommarperioden, se ovan. Hästägaren betalar aldrig kostnader för ex stallhyror, resor, transporter, extraarbete eller andra kostnader som kan uppkomma för fodervärden.
 3. E. Fodervärden skall mellan 1 - 15 mars maila in korrekt och informativ hästrapport, bild och ev. filmsnutt till hästägaren, för att läggas in i hästägarens hästarkiv. Den fodervärd som önskar förlänga/förnya sitt hyresförhållande ytterligare ett år eller ett läsår, måste teckna avtal därom senast den 15 mars, ty den 1 april hyrs ”frisläppta” hästar ut till nya fodervärdar.
 4. F. Den fodervärd som tröttnar eller av annat skäl vill återlämna häst i förtid, kan eventuellt få hjälp av hästägaren att placera hästen hos ny fodervärd. Förmedlingsavgiften är 2.000 kronor. Om hästägaren är villig och har möjlighet att återta häst på Uppegården, innan hyresperiodens slut, betalas uppstallningsavgift i förväg. Uppstallningskostnaden på Uppegården är normalt ca 5.500 kronor/månad för häst och 4.500 kronor för ponny. Skriftliga avtal upprättas om eventuella förtida återlämnande. Häst kan återlämnas en vecka i förtid utan kostnad. Godkännande av överlåtelseavtal kostar 1.000 kronor.
 5. G. Viss allmän information om vårt hästcenter Clinic Arena finns på Facebooksidan ”Clinic Arena Uppegården”. Information om ”Lediga hästar” finns på hemsidan www.gert brandon.se. Nya kunder som vill hyra häst eller ponny på helår från 8 juni eller vintertid/läsår från 17 augusti ringer oss lämpligast från den 1 april för detaljinformation och bokning. Den som önskar hyra häst/ponny under hela sommaren från den 8 juni, ringer oss från den 1 maj. Mot dubbel hyra kan sommarhäst bokas innan maj månad. Den som önskar hyra veckovis under sommaren, tillser att veckohyrningsblanketten är oss tillhanda 1 – 8 juni. Veckohyrningshästarna kan provridas den 8 juni klockan 13 och 15.
 6. H. Följesedel/mottagningsbevis skall alltid upprättas i samband med återlämnande av häst och utrustning till hästägaren eller överlämnande till ny fodervärd. Följesedeln redovisar hästpass, skoning, avmaskning, vaccinering, utfodringsråd, uppstallningsadress mm. Hästägaren skall alltid erhålla ett exemplar av varje följesedel/mottagningsbevis som upprättas.
 7. Tenhults Hästuthyrning köper gärna snälla, lättridna och korrekta hästar och ponnyer som kan tänkas passa i vår uthyrningsverksamhet. Vi köper in unghästar företrädesvis C- och D-ponnyer samt hästar upp till ca 165 cm.
______________________________________________________________________________________________________________
Tenhults Hästuthyrning                                         Veckohyrning 2024_________________


Önskar du hyra sommarhäst eller sommarponny endast någon eller några veckor under sommaren bör Du använda denna blankett. Skicka in blanketten tidigast den 1 juni. Vill du veta mer om våra bokningsrutiner se under fliken "Bokning". Med hjälp av inskickade blanketter försöker vi från den 8 juni att fördela lediga sommarhästar. För att, om möjligt, undvika onödiga transporter bör Du ange var ni avser att ha hästen. Avtalen börjar och slutar normalt lördagar, ”veckan innan”. Veckohyran är normalt 2.500 kronor samt en administrationsavgift på 2.000 kronor per häst. Att hyra en häst/ponny i två veckor kostar således inalles 6.000 kronor. Den kund som efter överenskommelse med oss låter sko "sin" häst erhåller max 1.500 kronor i ersättning/hyresreducering. Vid skoning var 6-e vecka innebär en skoningskostnad på 1.500 kronor - 250 per vecka. Ingen ersättning för tappskor. Mervärdeskatt på 20% ingår som vanligt i beloppen. I övrigt gäller vårt standardavtal.  De intresseanmälningar som kommer in via snigelposten mellan 1 - 8 juni eller lämnas på Uppegården lördagen den 8 juni ges förtur. Provridning 8/6 klockan 13 och 15. Blanketten undertecknas av myndig person! Vid behov skriv även på baksidan. Skriv korrekt och lättläst – nyttja datorn eller texta snyggt!  Huvuddelen av kommunikationerna från oss kommer att ske via mejl till den ansvarige hyrestagaren.

 

Uppgifter om ryttaren:

 

Ryttarens namn: ___________________________  Ålder: ______ år.  Längd: ______ cm.   Vikt: ________ kg.

 

Ridkunskaper: ______________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

Önskemål om hästen:

 

Mankhöjd: ___________ cm.  Temperament mm: _________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

Vi önskar disponera hästen under följande veckor (ringa in önskade veckor!):

 

  22      23      24      25      26      27       28       29       30       31       32       33       34       35       36      

 

Ansvarig inlånare (minimiålder 18 år): __________________________________________________________

 

Gatuadress: _________________________________ Personnummer: ________________________________

 

Postnummer : _______________________________  Postkontor: ____________________________________

 

Telefonnummer: ___________________       ________________________Datum:    2024  -           -           

 

 

Mailadress (skriv tydligt): ____________________________________________________________________

 

 

Ansvarigs hyrestagares namnteckning: __________________________________________________________

 

 / Aktuella filer 2024 / Uthyrning - Veckouthyrning  2024-03-01 /

___________________________________________________________________________________________________